SzMME tagsági információk

A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete tagságát rendes tagok és különleges jogállású pártoló tagok alkotják.

 

Ki lehet az SzMME rendes tagja?

Az Alapszabály 3.2. pontja alapján rendes tag lehet az a büntetlen előéletű, a nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki

 • a) egyetért a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete célkitűzéseivel, és tevékenységével, az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja,
 • b) az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el,
 • c) belépési nyilatkozatot tesz írásban (aláírásával), és ebben vállalja, hogy az Egyesület céljainak megvalósítását tevékenységével támogatja, és eleget tesz tagdíjfizetési kötelezettségének,
 • d) általános szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociális munkás, okleveles egészségügyi szociális munkás, szociálpolitikus, okleveles szociálpolitikus, szociálpedagógus, okleveles szociálpedagógus, felekezeti szociális munkás, diakónus, keresztény szociális munkás szakképzettséggel rendelkezik vagy ilyen irányú képzésben vesz részt.

 

Az Alapszabály 3.2. d) pontjával bevezetett feltétel hiánya felmondási okként (Ptk. 3:69. §) a feltételt tartalmazó Alapszabály közgyűlés általi elfogadásának napját követően belépő tagok esetében szolgálhat.

 

SzMME tagság létrejötte

 

A tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. Elutasítás esetén a közgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezés kérdésében a Közgyűlés soron következő ülésén dönt.

 

A jelentkezési lapot eredeti példányban, postai úton a megadott levelezési címre vagy elektronikusan, az aláírást tartalmazó pdf vagy kép állományban elektronikusan kell megküldeni az Egyesület elektronikus levelezési címére (szmme.2022@gmail.com).

 

 

A rendes tag jogai és kötelezettségei

 

A rendes tag jogosult:

 • a) részt venni a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete munkájában, tagja lehet szekcióknak, munkacsoportoknak, jogosult az egyesület szolgáltatásait igénybe venni;
 • b) jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát személyesen gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;
 • c) jogosult arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn;
 • d) tanácskozási joggal részt vehet valamennyi testületi ülésen;
 • e) szakmai, érdekképviseleti segítséget kérhet az Szociális Munkások Magyarországi Egyesületétől, jogosult az egyesület szolgáltatásait igénybe venni;
 • f) írásban vagy szóban
 • a. tájékoztatást kaphat a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete ügyeiről;
 • b. tájékoztatást kaphat a választott tisztségviselőktől, azok munkájáról;
 • c. a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete dokumentumaiba betekinthet.

A rendes tag köteles:

 • g) köteles az adott évi tagdíjat a tárgyév május 31-ig megfizetni;
 • h) nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét;
 • i) köteles az Egyesület Alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani;
 • j) köteles a lakcímét annak megváltozását követő nyolc napon belül az Elnökséghez bejelenteni.

 

A Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

 

Tagdíj

 

Az Egyesület tagjai - vagyoni hozzájárulásként - tagdíjat fizetnek.

 

A rendes tagok által fizetett tagdíj számításának alapját/mértékét, számításának módját és a fizetésének rendjét a Közgyűlés határozza meg. A 2022. január 28-án megtartott Közgyűlés 7/2022 (I. 28.) sz. közgyűlési határozattal az éves tagdíjat 5 000 (ötezer) forintban állapította meg.

 

Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított nyolc napon belül, ezt követően legkésőbb minden év május 31. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

 

Az átutalás az ERSTE Bank 11600006-00000000-98655548 számú pénzforgalmi számlaszámára teljesítendő. Közleményben kérjük feltüntetni a TAG NEVÉT és a TAGDÍJ 2023 jogcímet. A tag nevének pontos feltüntetése különösen fontos akkor, ha az átutalás nem a tag számlájáról érkezik!

 

Az átutalás a tagsági viszonyról létrejött értesítés szerint teljesítendő.

 

 

Tagsági viszony megszüntetése

 

A rendes tag tagsági viszonya megszűnik

 • a) a tag kilépésével
 • b) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával
 • c) a tag kizárásával
 • d) a tag halálával

 A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez (elnök) intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

 

Ha az Alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület Közgyűlése dönt. Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen Alapszabály rendelkezéseit, jogszabályt vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

 

A felmondás és a kizárás esetén a közlés és a jogorvoslat lehetőségeit az Alapszabály tartalmazza.

 

JELENTKEZÉSI ÉS TAGNYILVÁNTARTÓ LAP (word)

 

 

tagfelvetel