Szociális munkások szerepe egy új ökoszociális világ előmozdításában

Szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége (IFSW) 2022. május 14-16. között tartja meg online közgyűlését , melyen a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete az IFSW tagszervezetként képviselteti magát, a szabályoknak megfelelően három fővel. A közgyűlésen elhangzanak majd a szakmai és pénzügyi beszámolók, sor kerül tisztújításra és az esetleges tagfelvételekről is döntünk. Természetesen a legfontosabb információkról közzéteszünk majd egy beszámolót. Szakmai szempontból különösen érdekesnek ígérkezik a Szövetség javasolt új irányelveinek megvitatása. A közgyűlés weboldalán eddig egy előterjesztés került közzétételre, melynek címe: "A szociális munkások szerepe egy új ökoszociális világ előmozdításában”. Ez angol nyelven érhető el az IFSW oldaláról, de az alábbiakban egy rövid magyar összefoglalót is szeretnénk erről megosztani Veletek és várnánk az esetleges észrevételeiteket, javaslataitokat akár kommentben vagy e-mailben az szmme.2022@gmail.com címre, hogy azokat az IFSW felé közvetítetni tudjuk.

Üdvözlettel,
Tóth Anikó Panna
SzMME Nemzetközi Munkacsoport

 

foldnapja2

 

A szociális munkások szerepe egy új ökoszociális világ előmozdításában


A dokumentum rövid helyzetbemutatással kezdődik, az IFSW aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy világunk napjainkban rendkívül súlyos társadalmi és környezeti válságokkal néz szembe, mint a klímaváltozás, globális felmelegedés, a világjárványok, a nagy mértékű és tartós egyenlőtlenség, a nemzetközi konszenzus hiánya geopolitikai kérdésekben és az ezekből adódó konfliktusok. Ezek a válságok, krízisek jellemzően összefonódnak, hatnak az egyének és közösségek életére és sok kihívás elé állítanak minket, akár gazdasági, társadalmi, érzelmi és ökológiai szinten.  A bolygót kizsákmányoljuk és romboljuk, a környezetünk veszélybe került, növekednek a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek, csökkennek a munkavállalók jogai és minimálisak lettek a formális szociális védelmi rendszerek, növekszik a migráció, az embercsempészet és az emberi jogok egyre nagyobb mértékben sérülnek. Mindezek miatt nagy szükségünk van a politikai és gazdasági rendszerek átalakítására, a neoliberális alapokon nyugvó kihasználó és kizsákmányoló politikák és gyakorlatok helyett befogadó és fenntartható politikára és gyakorlatokra, mind globális és helyi szinten.

 

Több példán keresztül szemléltetik hogyan kapcsolódnak egymáshoz ezek a válságok és hogyan erősítik egymást. Például tudjuk, hogy a COVID-19 a meglevő egyenlőtlenségeket tovább növelte, a szegények kiszolgáltatottabbak voltak, a gondozási terhek többsége a nőkre hárult. Az egyenlőtlenség az oltásokhoz való hozzáférésben is jelentkezett, azok az országok pedig ahol nehezebben fértek hozzá az oltásokhoz, később tudták újraindítani gazdaságukat. A klímaváltozásnak is válságsokszorozó hatása van, az élelmiszer-ellátás bizonytalanná válik, egyre nehezebb egészséges élelmiszerhez jutni, ami miatt egyre többen küzdenek egészségügyi problémákkal. Az éhínség, a szegénység és az akár fegyveres konfliktusok miatt az emberek arra kényszerülnek, hogy elhagyják otthonukat, a klímaváltozás így migrációhoz és humanitárius katasztrófához vezet. A helyzet nagyon igazságtalan, globalizált világunkban egy-egy krízisben mindenki szenved, olyanok is, akik nem voltak az adott krízis okozói között. A klímaváltozás miatt sérülnek az emberi jogok, az egészséghez, élethez, kultúrához, lakhatáshoz, élelemhez, vízhez és higiéniához, az önrendelkezéshez való jog, a fejlődéshez, békéhez és biztonsághoz, az egészséghez és jóléthez való és a kulturális jogok. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a szolidaritás globálisan pedig párhuzamosan csökken.

 

A világ egyensúlyának helyreállítása érdekében együttműködve kell cselekednünk, a fenntarthatóságot, minden ember méltóságát és a bolygót tisztelve, senkit sem hátrahagyva.

Az a felismerés, hogy az ökoszisztémánkban minden élet összekapcsolódik a szakmai etikánk része. Csak egy új ökoszociális világ közös felépítésével biztosíthatunk fenntarthatóbb és igazságosabb világot mindannyiunk és a jövő generációi számára!

Ennek érdekében szeretnék bővíteni az IFSW Emberi jogokra és a Globalizációra és környezetre vonatkozó irányelveit, stratégiáját. Cél, hogy megfogalmazódjon és erősödjön az IFSW holisztikus, emberi jogokon alapuló álláspontja egy új ökoszociális világ közös felépítésével kapcsolatosan. Cselekvésre szólítják fel a kormányokat és minden döntéshozót egy fenntarthatóbb és igazságosabb világ biztosítása érdekében.

 

Kibontakozóban van egy nemzetközi mozgalom, amelynek célja egy új ökoszociális világ közös megtervezése és közös építése, ebben a szociális munkásoknak is fontos szerepe van. Hivatásunknak hagyományosan fontos része a közösségi munka, a közösségi akciók és az érdekképviselet. A klímaváltozás, a világjárványok, a környezet pusztítása, a konfliktusok és a globális egyenlőtlenségek (beleértve a szociális védelmi rendszerek hiányát is) csökkentik az emberi és környezeti jogok érvényesülését, a szociális munkások szerepe ebben a globális mozgalomban ezeknek az egyenlőtlenségeknek az azonosítása és kezelése.

A civil társadalommal, a globális szervezetekkel, kormányokkal és ENSZ-ügynökségekkel való kapcsolatok és partnerségek építésén keresztül hozzájárulunk egy új ökoszociális világmozgalom építéséhez.

 

A szociális munkások szerepe

A szociális munkásoknak tehát fontos szerepük van ezekkel az összetett, egymással összefüggő ügyekkel foglalkozó munkában, helyi, nemzeti és globális szinten is. A szociális munkások holisztikus és ökológiai megközelítéseket alkalmaznak, tudásuk és szakmai etika elveik és értékeik szerint tevékenykednek, elkötelezettek a sokszínű közösségek támogatásában, olyan gyakorlatot folytatnak, mely tiszteletben tartja a kölcsönös kapcsolatok fontosságát a közösségekkel, hozzájárulnak az emberi jogok, gazdaság, a környezet védelméhez és a társadalmi igazságosság előmozdításához.

A szociális munkás hivatás a politika mikro-, mezo- és makroszintjein átível, és gyakorlatában olyan partnerségek kiépítésére törekszik, melyek változást hoznak létre és lehetőséget teremtenek, támogatják a fenntartható fejlődést és ökoszociális gyakorlatot, elkötelezettek egy új ökoszociális világ építése mellett, amelyben minden jog biztosított és amelyben senkit sem hagynak hátra.

A szociális munkások dolgoznak a közösségeken és a kormányokon belül, újratervezik és újjáépítik a szociális- és környezetvédelmet, ami kapacitásfejlesztéshez és szakpolitika fejlesztéshez vezet, annak érdekében, hogy sikeresen megküzdhessünk a komplex és egymást súlyosbító válságokkal.

 

IFSW irányelv az új ökoszociális világ közös építéséről

A világnak új politikákra, társadalmi szerződésekre és gyakorlatokra van szüksége, amelyek elősegítik a kapcsolatokat és olyan partnerségeket, amelyek biztonságot adnak és bizalmat építenek minden ember számára, valamint a bolygó fenntarthatóságát támogatják.

 

Az ökoszociális megközelítés kulcsfontosságú intézkedéseket igényel az alábbi 5 (egyformán figyelembe vett) fenntarthatósági dimenzióban: emberek, bolygó, jólét, béke és partnerség (angolul 5P: People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership), ahogy azt az Egyesült Nemzetek Szervezete is meghatározta. Ezeket az IFSW elfogadja, de kibővíti, az alábbiakban jelzett pontokon:

Emberek: Összhangban az Egyesült Nemzetek Fenntartható Fejlődési Céljaival annak a gondolatnak, hogy “senkit nem hagyunk hátra” minden kormányzati döntés központi elemének kell lennie, mindenki számára biztosítani kell az emberi jogaik érvényesülését. Az IFSW emlékeztet arra, hogy a jogok megvalósulása érdekében mindannyiunk méltóságának és tiszteletének biztosítására van szükség.

Bolygó: Az ökoszociális megközelítés szerint az ember az ökoszisztéma része, az emberek és a környezet jóléte egymással összefügg. Az éghajlat-politikai intézkedések kapcsán elsődlegesnek kell lennie az őslakosok meghallgatásának és a velük való együttműködésnek, szerte a világon. Az IFSW és partnerei a szociális munka globális definíciójához kapcsolódóan felhívják rá a figyelmet, hogy az őslakosok tudására, ismereteire való támaszkodás, az őslakos bölcsesség tisztelete alapvetően fontos, központi eleme az ökoszociális világ megteremtésének.

Jólét: A jólét ökoszociális felfogásának kritikusan kell vizsgálnia a társadalmi és gazdasági struktúrákat, gyakorlatokat és életmódokat. Az IFSW elősegíti a globális gazdaságok átalakítását, hogy azok fenntarthatóbbak, inkluzívabbak és igazságosabbak legyenek.

Béke: Az ökoszociális szemlélet új, alulról-felfelé építkező megközelítést igényel, mely felismeri azt, hogy a nemzeti és egyéni érdekek másodlagosak a globális méltányosság, béke és fenntarthatóság szempontjából. Az IFSW egy olyan ökoszociális világot vizionál, amely tiszteletben tartja a kulturális sokszínűséget és az identitást, a globális állampolgárság és kölcsönös tisztelet kontextusában, alapot teremtve a fenntartható békéhez.

Partnerség: A Fenntartható fejlődési célok szerint szükség van a globális szolidaritás szellemiségének erősítésére. A szociális munkások számára a partnerség a különbözőség és a sokszínűség tiszteletben tartásával kezdődik, középpontban a méltányossággal, valamint egymás meghallgatásával és megértésével. Az IFSW támogatja a tudás és tapasztalat megosztást, az együttműködésben végzett munkát, amely középpontjában a méltányosság áll, ami kölcsönösen elfogadott megoldásokhoz vezet és együttes fellépéshez a fenntartható közös jövő érdekében.

 

E szakpolitikai dokumentum hatása
Az IFSW céljai a fentiek alapján, melyek eléréséért tevékenykedni fog:

● Sürgős globális cselekvés megtervezésében és végrehajtásában, építésében való részvétel az 5 fenntarthatósági dimenzióban : emberek, bolygó, jólét, béke és partnerség.

● A kormányok és más kulcsfontosságú érdekelt felek bevonása, annak elérése, hogy felismerjék, hogy a szociális munkások kulcsfontosságú partnerek ebben a globális fellépésben, szerepük a közösség bevonása és az közösségekkel való munka, így a szociális munkások mint a változás ügynökei tevékenykednek.

● Egy új ökoszociális világ alapelveinek integrálása a szociális munka oktatásába.

● A szociális védelmi rendszerek átalakítása, reaktívról preventív rendszerekre. A közösségek támogatása még a természeti katasztrófák, a környezetszennyezés és a világjárványok bekövetkezése előtt, így jobban felvértezve állhatnak helyt ilyen helyzetekben.

● Azonosítani és kezelni azokat a jelenlegi és történelmi igazságtalanságokat, amelyek korlátozzák az embereket abban, hogy részt vegyenek a jövőnk közös tervezésében és építésében.

● Partnerségek és szövetségi kapcsolatok kialakítása a helyi közösségekkel, annak érdekében, hogy együttműködve határozzuk meg azokat a lépéseket, amelyek egy igazságos és fenntartható világ kialakításához szükségesek.

● A nemzeti egyesületek vizionárius vezetése, amelyek olyan ökoszociális szakpolitikát alakítanak ki és olyan gyakorlatot folytatnak, melyek a holisztikus emberi jogi keretben gyökereznek.

● A szegénység felszámolása fenntartható gazdaságok, környezeti és társadalmi rendszerek által, amelyek senkit sem hagynak hátra.

 

Az összefoglalót az IFSW: The Role of Social Workers in Advancing a New Eco-Social World című dokumentuma alapján készítette Tóth Anikó Panna

 

Kapcsolódó nemzetközi esemény: Építsünk együtt egy új ökoszociális világot: Senkit sem hagyunk hátra! - Népi Csúcstalálkozó 2022. június 29. - július 2. között (‘CO-BUILDING A NEW ECO-SOCIAL WORLD: LEAVING NO ONE B EHIND’ PEOPLE’S SUMMIT). Bővebb információ