Az SzMME céljai és feladatai

A 2022. január 28-án elfogadott Alapszabályunk a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének céljait és feladatait az alábbi módon foglalja össze:  

 

A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete céljai

 

 

a) a szociális munka nemzetközi definíciójának és a Szociális Munka Etikai kódexének meg-felelő, egységes és közös szakmai és etikai elvekre épülő szakterület, önálló szakma meg-teremtése, fejlesztése;

 

b) a szociális munka elismertségének, társadalmi megbecsülésének növelése;

 

c) szociális munkások, szociális szakdolgozók szakmai támogatása;

 

d) szociális munkások szakmai érdekképviselete, szociális szakdolgozók érdekképviseletének támogatása; e) a kliensek / ügyfelek / ellátottak érdekképviseletének támogatása.  

 

 

A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete céljainak megvalósítása érdekében folytatott tevékenységei

 

a) A szociális munka szakmaiságának megteremtése és fejlesztése érdekében

 

a. részt vesz a szociális munkát, szociális kérdéseket érintő társadalmi párbeszédben, társadalompolitikát, szociálpolitikát és szociális munkát érintő kérdésekben véleményt és javaslatot fogalmaz meg;

 

b. támogatja a társadalompolitikai, szociálpolitikai és szociális munka témájú kutatási és ismeretterjesztési tevékenységet;

 

c. belső munkacsoportokat működtet, konferenciákat, szakmai műhelyeket, és egyéb rendezvényeket szervez;

 

d. teret ad szakmai viták és párbeszédek számára;

 

e. kiadványokat ad ki elektronikus és írott formában;

 

f. elfogadja és alkalmazza a Szociális Munka Etikai Kódexét, figyelemmel kíséri annak érvényesítését és érvényesülését, részt vesz az Etikai Kollégium munkájában. 

 

b) A magyarországi szociális munka hazai és nemzetközi elismertségének növelése érdekében

 

a. társadalmi felvilágosító munkát végez a szakmai lehetőségekről, a szakma mibenlétéről, partneri együttműködésben részt vesz más szervezetek felvilágosító, tájékoztató tevékenységében;

 

b. szervezi és segíti a szakterületre vonatkozó hazai és nemzetközi információcserét,

 

c. nemzetközi részvételt és tapasztalatszerzési lehetőséget kínál tagjainak;

 

d. részt vesz a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Social Workers, IFSW) tevékenységében;

 

e. képviseli a szociális munkásokat hazai és nemzetközi eseményeken. 

 

c) A szociális munkások, szociális szakdolgozók szakmai támogatása érdekében

 

a. iránymutatóan vesz részt a szakmában dolgozók és az e pályára készülők, valamint az önkéntes segítők tájékoztatásában;

 

b. szakmai támogató szolgáltatásokat, rendezvényeket, programokat szervez és valósít meg. 

 

d) A kliensek / ügyfelek / ellátottak / érintettek érdekképviseletének támogatása érdekében

 

a. kapcsolatot tart és együttműködik a szakterületen és a rokonterületeken működő szervezetekkel, intézményekkel;

 

b. szakmai érdekképviseletet lát el, együttműködik a szociális ágazatot képviselő érdekvédelmi szervezetekkel, szakszervezetekkel;

 

c. információt, tájékoztatást ad az érintett célcsoportok számára;

 

d. segíti a hátrányos helyzetű egyének, családok, csoportok és közösségek életkörülményeinek javítását, társadalmi beilleszkedését; e. segíti a környezetvédelem, a klímavédelem, a környezettudatos magatartás, az egészségmegőrzés, az ártalomcsökkentés célkitűzéseinek megvalósítását. 

 

A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete kinyilvánítja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól anyagi támogatást nem kap és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

 

(kivonat a 2022. január 28-án elfogadott Alapszabályból)